kleio Logo

Italien — Giovanni Salviati, Kardinal

Kardinal Giovanni Salviati
Kardinal Giovanni Salviati