kleio Logo

The Dynasty of Lorraine — François de Lorraine, Duke of Guise

François de Lorraine, Herzog von Guise
François de Lorraine (1519-1563), Duke of Guise