kleio Logo

The House of Bavaria — Ferdinand Maria, Elector of Bavaria

Kurf├╝rst Ferdinand Maria von Bayern
Elector Ferdinand Maria of Bavaria