kleio Logo

The Royal House of Poland — Stefan Batory, King of Poland

Stefan Batory, König von Polen
Stefan Batory, King of Poland