kleio Logo

The Royal House of Denmark — Frederik II., King of Denmark and Norway

König Frederik II. von Dänemark und Norwegen
King Frederik II. of Denmark and Norway