kleio Logo

Italy — Elena Salviati

Elena Salviati
Elena Salviati as widow or her sister Aloisia or her sister Francesca