kleio Logo

Die Sforza — Galeazzo Sforza, Sohn von Costanzo I. Sforza

Galeazzo Sforza, Sohn von Costanzo I. Sforza
Galeazzo Sforza, Sohn von Costanzo I. Sforza